Enter your keyword

Verjaardagstaart deelname voorwaarde

Algemene actievoorwaarden verjaardagstaart actie via de website of ander kanaal (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, ) beheerd door Kop & Schouders. Lopende tot 01/11/2017

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de door Kop & Schouders georganiseerde weggeefactie, verder te noemen actie.

 1. Inzendingen moeten op de page van kopenschouders.nl binnen zijn voor 15/10/2017.
 2. Kop & Schouders behoudt zich het recht voor om onvolledige, onleesbare of gewijzigde inzendingen te diskwalificeren.
 3. Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor iedereen met een geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 4. Inzenders jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van een ouder of voogd voor deelname.
 5. Medewerkers van Kop & Schouders en iedereen die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.
 6. De winnaar worden willekeurig gekozen.
 7. De Winnaar ontvangt een gepersonaliseerde verjaardagstaart voor 10 personen bij een door Kop & Schouders  uitgekozen leverancier.
 8. Winnaars ontvangen binnen 7 dagen bericht.
 9. De prijs dient binnen 1 maand te worden gebruikt.
 10. Als je gewonnen hebt, moet je binnen 7 dagen reageren op ons bericht daarover. Zo niet, dan vervalt je prijs en zullen we een nieuwe winnaar selecteren uit de overige inzendingen.
 11. Als we om enige reden niet de prijzen zoals vermeld kunnen verstrekken, zullen we een alternatief aanbieden van dezelfde waarde.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 13. De uitslag en de namen van de winnaars zullen worden gepubliceerd op verschillende media van Kop & Schouders o.a. Facebook, Twitter, Instagram
 14. De actie is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, verricht door of verbonden met Facebook. Alle ingevulde informatie wordt verstrekt aan en verzameld door Kop & Schouders en niet aan/door Facebook.
 15. De prijs wordt door Kop & Schouders in één keer op één plaats geleverd.
 16. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en actuele informatie. In geval van, vermoeden van, fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Kop & Schouders zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 17. Kop & Schouders behoudt zich het recht voor deze weggeefactie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving gedurende de actielooptijd te wijzigen of aan te passen.
 18. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.
 19. De actie is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 20. Kop & Schouders is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars moeten maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 21. Kop & Schouders en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Kop & Schouders is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Kop & Schouders verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 22. De persoonsgegevens die in het kader van deze weggeefactie worden verkregen zullen door Kop & Schouders zorgvuldig worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden.
 23. Kop & Schouders bepaalt zelf op basis van gunning aan wie wij de prijs leveren. De uitslag wordt mede per e-mail en/of telefoon bekend gemaakt. Over de uitslagen wordt verder niet gecorrespondeerd.
 24. De verzending/levering van het product kan in sommige gevallen niet kosteloos, in geval van kostbare apparaten en/of diensten gaat dit altijd in samenspraak met de winnaar.
 25. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Kop & Schouders.
 26. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Kop & Schouders gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 27. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Kop & Schouders is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 28. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Kop & Schouders of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Kop & Schouders niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 29. Kop & Schouders is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Kop & Schouders kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 30. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Kop & Schouders mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld, zie ook onze privacyverklaring.
 31. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Kop & Schouders gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
 32. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 33. Kop & Schouders is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 34. Kop & Schouders is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 35. Kop & Schouders is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Kop & Schouders daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Kop & Schouders op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 36. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
 37. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u emailen naar info@kopenschouders.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Kop & Schouders zal zo spoedig mogelijk reageren.
 38. Laatst gewijzigd – 09/10/2017 Bleiswijk